1. Úvod

1.1 Plusgrade je marketingová soutěž provozovaná společností České aerolinie a.s., se sídlem K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 457 95 908, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1662 (dále jen „ČSA“) (dále jen „Podmínky“). Jejím účelem je umožnění upgradu (dále jen „Upgrade“) cestujícím ČSA do vyšší cestovní třídy a marketingová propagace ČSA a jejích partnerů.

1.2 Upgrade je zaplacená změna převedení letenky zakoupené cestujícím na webových stránkách ČSA www.czechairlines.com a/nebo www.csa.cz, z ekonomické třídy pro lety s označením OK operované ČSA (dále také jako „letenka“) do třídy business.

1.3 Souhlasem s těmito Podmínkami a zasláním nabídky, jež je specifikována níže, uzavírá cestující s ČSA dohodu o změně smlouvy, resp. smlouvu o účasti v Plusgrade za podmínek zde uvedených.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Pro účast a vyhodnocení Plusgrade musí ČSA zpracovávat některé Vaše osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, PNR (elektronický přepravní doklad), údaje o platební kartě a další osobní údaje, které se vztahují ke správě rezervace, jež jsou uvedeny na webové stránce https://www.csa.cz/ochrana-osobnich-udaju.

2.2 Cestující bere na vědomí, že osobní údaje dle bodu 2.1 těchto Pravidel budou poskytnuty společnosti PLUSGRADE L.P. a PLUSGRADE S.E.C. Tyto společnosti provádí pro ČSA vyhodnocení soutěže Plusgrade.

2.3 Osobní údaje poskytnuté pro účely Plusgrade budou výše uvedenými společnostmi zpracovávány po dobu 3 měsíců od ukončení posledního letového segmentu, na kterém se cestující soutěže Plusgrade účastnil.

2.4 Cestující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být ČSA rovněž využity z důvodu oprávněného zájmu k marketingovým účelům, a to zejména, avšak nikoli výlučně, k zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu cestujícího.

2.5 Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely do doby, než cestující souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá. To je možné učinit prostřednictvím každého e-mailem zaslaného obchodního sdělení.

2.6 K poskytnutým osobním údajům bude ČSA ve vztahu správce těchto osobních údajů. Společnosti uvedené v bodu 2.2 těchto Podmínek budou v roli zpracovatele osobních údajů.

2.7 Za účelem zasílání obchodních sdělení nebudou Vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám, avšak Obchodní sdělení se mohou týkat nejen služeb a produktů ČSA, ale i jejích spolupracujících partnerů. Jedná se zejména o letecké společnosti, autopůjčovny, hotely a poskytovatele platebních karet. Aktuální seznam spolupracujících partnerů je k dispozici zde.

2.8 Bude-li obchodní sdělení obsahovat odkaz na webové stránky ČSA, může při prohlížení této webové stránky v některých případech docházet ke zpracování IP adresy cestujícího. Webová stránka ČSA používá cookies a další technologie sledování.

2.9 Více o zásadách zpracování osobních údajů ve společnosti České aerolinie a.s. se dozvíte zde. Práva a povinnosti, které vyplývají ze zpracování osobních údajů, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

3. Podmínky účasti v Plusgrade

3.1 Účastnit se soutěže Plusgrade mohou cestující ČSA starší 16 let, kteří jsou občané státu, kde není účast v těchto soutěžích zakázána, a zároveň dosáhli dostatečné svéprávnosti k uzavření této smlouvy.

3.2 Soutěž je provozovaná pouze na letech s označením OK, které jsou operovány ČSA.

3.3 Účastnit se Plusgrade je možné pouze prostřednictvím webové aplikace „Moje rezervace“ nebo jiným způsobem, který ČSA cestujícímu umožní.

4. Soutěž Plusgrade a její vyhodnocení

4.1 Soutěž probíhá formou aukce, kdy cestující prostřednictvím webové aplikace Plusgrade uvádí svou nabídku (dále jen „Nabídka“) za poskytnutí Upgrade. Nabídka je poskytována v měně EUR.

4.2 Nabídka, kterou cestující předložil ČSA, bude pro ČSA reflektována od okamžiku předložení Nabídky ze strany cestujícího, pokud ji cestující nezruší či nezmění v souladu s těmito Podmínkami a/nebo pokud cestující v důsledku zrušení letu nebyl převeden na jiný let, a to až do data a času odletu příslušného letu.

4.3 Zasláním Nabídky cestujícím dochází mezi ČSA a cestujícím k uzavření smlouvy o účasti v Plusgrade, resp. ke změně smlouvy o přepravě. Následně proběhne registrace cestujícího do soutěže a potvrzení této skutečnosti e-mailem.

4.4 Cestující je oprávněn svou Nabídku měnit, nebo ze soutěže zcela odstoupit, a to až do 48 hodin před plánovaným časem odletu nebo do vyhodnocení soutěže Plusgrade.

4.5 ČSA, resp. společnosti uvedené v bodu 2.2 těchto Podmínek, provedou nejpozději do 24 hodin před plánovaným časem odletu vyhodnocení podaných Nabídek. Při vyhodnocení hraje roli zejména, avšak nikoli výlučně, výše Nabídky a výše ceny již zakoupených doplňkových služeb. ČSA může Nabídku cestujícího akceptovat a o vítězi rozhodnout kdykoli od okamžiku předložení Nabídky ze strany cestujícího.

4.6 Po přijetí Nabídky bude na platební kartě cestujícího neprodleně po této akceptaci zablokovaná příslušná částka, kterou cestující uvedl v Nabídce a ČSA převystaví cestujícímu přepravní doklad (elektronickou letenku). Celková účtovaná částka bude zahrnovat všechny platné, případně předem splatné daně a poplatky za Upgrade.

4.7 Částka za Upgrade může být z platební karty cestujícího odpočtena pod jménem ČSA, nebo pod odvozeným názvem. Cestující tímto souhlasí s tím, že strženou částku za Upgrade nezpochybní, pokud se bude název nacházející se na výpisu k platební kartě lišit od výše uvedeného názvu, jen proto, že název uvedený na tomto výpisu se liší od výše uvedeného názvu.

4.8 Cestující není oprávněn Upgrade vystavený ze strany ČSA postoupit třetí osobě.

4.9 ČSA si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení rozhodnout o vítězi v soutěži Plusgrade, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou nebo nejsou k dispozici volná sedadla v business přepravní třídě na předmětném letu, k němuž cestující Nabídku předkládá.

4.10 O výhře či neúspěchu v soutěži bude ČSA informovat cestujícího nejpozději v době uvedené v odst. 4.5 těchto Podmínek, prostřednictvím e-mailu.

4.11 Cestujícím, kteří v Plusgrade nevyhráli, není Nabídka účtována.

4.12 Pokud cestující odstoupí od Smlouvy o účasti v Plusgrade nebo Nabídku změní či zruší po vyhodnocení soutěže Plusgrade, je povinen uhradit částku, kterou cestující uvedl ve své původní Nabídce.

4.13 V případě zrušení letu ČSA a převedení cestujícího na jiný let s označením OK operovaný ČSA (dále také jako „nový let“), pak Nabídka, kterou cestující předložil ČSA a která byla akceptovatelná ze strany ČSA (tj., cestující obdržel Upgrade), bude převedena i na tento nový let.

5. Vrácení Nabídky cestujícímu

5.1 V případě, že ČSA Nabídku ze strany cestujícího akceptuje a částka, kterou cestující uvedl v Nabídce, bude z platební karty cestujícího odečtena, nebude již možné tuto částku cestujícímu vrátit či provést její zápočet, s výjimkou následujících případů:

  • Došlo ke zrušení letu, na který byla ze strany ČSA akceptována Nabídka cestujícího a k němuž cestující obdržel Upgrade, a ČSA cestujícího převedla na jiný nový let, ovšem do přepravní třídy uvedené v původní letence (tj. do ekonomické třídy), přičemž v takovém případě bude částka za Upgrade vrácena na platební kartu cestujícího použitou k úhradě letenky, a to nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne podání žádosti dle bodu 5.4 těchto Podmínek. Vrácením Nabídky dochází k vyrovnání vzájemných práv a povinností mezi ČSA a cestujícím.
  • Nabídka předložená ze strany cestujícího byla ČSA akceptována, a cestujícímu byl poskytnut Upgrade, ale z důvodů zapříčiněných na straně ČSA nemohl být cestující umístěn do vyšší cestovní třídy, přičemž v takovém případě bude částka za Upgrade vrácena na platební kartu cestujícího použitou k úhradě letenky, a to nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne podání žádosti dle bodu 5.4 těchto Podmínek. Vrácením Nabídky dochází k vyrovnání vzájemných práv a povinností mezi ČSA a cestujícím.

5.2 Pokud dojde k vrácení Nabídky ČSA cestujícímu, použije se k výpočtu Nabídky aktuální směnný kurz banky, u které má cestující vydanou platební kartu (dále jen „kurz“). Tento kurz lze upravovat tak, aby zohledňoval poplatky za směnu a jiné poplatky účtované ČSA. Proplácená částka nebude vyšší než částka uvedená v Nabídce předložené cestujícím a účtovaná za Upgrade v původní měně tj v EUR.

5.3 Podmínky tarifu platné pro původní letenku zakoupenou cestujícím pro let s označením OK operovaný ČSA (dále jen „podmínky tarifu“) zůstávají v platnosti a účinnosti, a použijí se i v případech, kdy dojde k přijetí Nabídky předložené cestujícím a cestující vyhraje v Plusgrade, ale z důvodů na straně ČSA nebude Upgrade poskytnut.

5.4 V případě, že ČSA akceptuje Nabídku předloženou cestujícím a na platební kartě cestujícího bude k tíži připsána částka, kterou cestující uvedl v Nabídce, ovšem Upgrade ze strany ČSA nebude poskytnut, může cestující požádat o refundaci, pokud budou splněny podmínky pro refundaci popsané v těchto Podmínkách. V případě, že cestující bude žádat o refundaci, zavazuje se předložit ČSA původní palubní vstupenku na daný let, na který měl cestující obdržet Upgrade. Pokud původní palubní vstupenku pro předmětný let cestující nepředloží, nebude možné refundaci provést. Cestující je oprávněn uplatnit nárok na refundaci nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od data předmětného letu prostřednictvím Kontaktního centra ČSA na +420 284 000 601, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Další práva a povinnosti

6.1 ČSA vyvine veškeré úsilí, aby cestujícím, jejichž Nabídka byla ze strany ČSA akceptována (vítězi v Plusgrade), a byl jim přiznán Upgrade do business třídy, poskytlo všechny služby spojené s business přepravní třídou.

6.2 Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

6.3 ČSA si vyhrazují právo kdykoliv změnit či doplňovat tyto Pravidla, a to bez předchozího upozornění. Veškerá doplnění a změny Pravidel budou zveřejněny na webových stránkách ČSA www.csa.cz, www.czechairlines.com nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před datem účinnosti těchto změn.

6.4 ČSA je jedinou konečnou autoritou pro výklad Pravidel.

6.5 V případě sporů plynoucích ze soutěže Plusgrade, je cestující oprávněn obrátit se na mimosoudní řešení sporů u České obchodní inspekce nebo na online platformu pro řešení sporů. Podrobné informace o mimosoudním řešení sporů a o podmínkách řešení sporů online jsou k dispozici na www.coi.cz a na http://ec.europa.eu/odr

6.6 Cestující, který poruší tyto Podmínky, je povinen nahradit ČSA újmu, která ČSA porušením vznikla a nese plnou zodpovědnost za případné další následky. V případě porušení těchto Podmínek je ČSA rovněž oprávněna cestujícího z účasti v Plusgrade vyloučit. Cestující v takovém případě ztrácí veškerá práva, jež mu plynou z účasti v soutěži Plusgrade.

6.7 Aktuální znění Podmínek je k dispozici na webových stránkách ČSA www.csa.cz, www.czechairlines.com

6.8 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 20. 5. 2018.

6.9 Předložením Nabídky cestující potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a bude se jimi řídit.