Základní údaje

Jsme moderní evropskou leteckou společností nabízející přátelské a flexibilní služby, které jsou založeny na bezpečnosti, kvalitě, zkušenostech a tradici založené již v roce 1923. Patříme mezi pět nejstarších leteckých společností na světě. Jsme zakládajícími členy Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 také členem globální aliance leteckých společností SkyTeam. Pro vaše pohodlí na cestách máme k dispozici moderní letadlovou flotilu, zkušené piloty a ochotný palubní i pozemní personál.

Sídlo společnosti

Obchodní firma: České aerolinie a. s.
Sídlo: K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6
: 45795908
Datová schránka: 6crcdrn

Zaměření a certifikace

Zaměřujeme se na obchodní přepravu cestujících na pravidelných linkách, k našim dalším aktivitám patří provozování speciálních charterových letů, pronájem volné kapacity letadel jiným dopravcům a přeprava zboží a zásilek.

České aerolinie jsou certifikovány podle ISO 14001 (Environmental Management) a kontinuálně od roku 2005 také podle IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Společnost České aerolinie a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu vzniklého dne 9. dubna 2024, jehož součástí je dále společnost Prague City Air s.r.o., IČO: 141 91 814, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 361833, jako řídící osoba. Toto uveřejnění je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo

Petr Kudela

Předseda představenstva

Radek Müller

Místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Augustin Kohoutek

Místopředseda dozorčí rady

Irina Trjačkova

Člen dozorčí rady

Právní informace

České aerolinie pravidelně kontrolují a aktualizují informace na svých internetových stránkách. I přes tyto snahy je možné, že se některé informace od poslední aktualizace mohly změnit. Nelze tedy očekávat žádnou odpovědnost ani záruky, týkající se aktuálnosti, správnosti a kompletnosti prezentovaných informací.

Totéž se vztahuje na všechny ostatní internetové stránky spojené s pomocí hypertextových odkazů. České aerolinie nenesou zodpovědnost za obsah takto navštívených internetových stránek. Některé z informací a nabídek jsou poskytovány našimi partnery jako nezávislé služby. Mějte prosím na paměti, že obchodní podmínky našich partnerů se vztahují na tyto služby a nabídky, a že žádná doporučení či záruky nemohou být odvozeny přes odkazy na jejich internetové stránky z internetových stránek Českých aerolinií. České aerolinie nejsou zodpovědné za takovýto obsah. Tito dodavatelé nejsou zástupci Českých aerolinií.

Dále si České aerolinie vyhrazují právo měnit nebo doplňovat poskytované informace.

Obsah a struktura stránek Českých aerolinií jsou chráněny autorským právem. Duplikace informací nebo dat, zvláště používání textů nebo grafiky, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Českých aerolinií.

SkyTeam

SkyTeam je mezinárodní aliance dvaceti leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupových míst SkyTeam denně nabízí více než 630 milionům svých cestujících následující výhody:

 • Získávání mil při letu s kteroukoli leteckou společností SkyTeamu a jejich použití u libovolné členské společnosti.
 • Volný vstup do více než 750 členských salonků po celém světě.
 • Pro členy SkyTeam Elite Plus garantovanou rezervaci i na vyprodaných letech.
 • Více než 14 500 letů denně do 1 150 destinací ve 175 zemích světa.
 • Více cenových variant do většího počtu destinací.
 • Rozsáhlou celosvětovou síť přestupních míst na letech členských společností SkyTeamu.
 • Pro pohodlí cestujících uplatňují členové SkyTeamu zjednodušené odbavení.
 • U cest s přestupem je pouze jedno odbavení.
 • Informace v kterékoliv kanceláři SkyTeamu po celém světě.

Skyteam.com

SkyTeam Cargo

Jako člen největší světové aliance SkyTeam Cargo můžeme nabídnout spolehlivé přepravní služby. Díky společné odbornosti všech členů, nabízí aliance spojení s celým světem přes nejrozsáhlejší síť letišť, jasně definovaných produktových řad a hladkého transferu služeb.

Skyteam.cargo

Životní prostředí

Od roku 2008 je ve společnosti zaveden systém řízení ochrany životního prostředí, tzv. systém environmentálního managementu (EMS). Tento systém vznikl v souladu s požadavky normy ČSN ISO 14001 a je v pravidelných intervalech certifikován mezinárodní společností. Naším záměrem je soustavně usilovat o snižování přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí v důsledku naší činnosti a v maximální míře aplikovat princip prevence a předcházení znečištění.

Hluková politika Českých aerolinií

Uvědomujeme si, že hluk produkovaný letadly je vnímán jako vážný problém. Řešení vedoucí ke snižování hlukové zátěže musí ale současně splňovat bezpečnostní kritéria a odpovídat ekonomické realitě.

Všeobecně používané principy snižování hluku z provozu letadel

 • Letadlo za letu vytváří hluk dvojího původu. Nejvýznamnější složkou je hluk pohonných jednotek (motorů). Aerodynamika letounu je druhým významným zdrojem hluku, který tak vzniká jako přirozený důsledek pohybu letadla ve vzduchu. U nových generací letounů již moderní technologie umožnily výrazné snížení hladiny hluku v obou složkách. České aerolinie v posledních 20 letech zásadně obměnily skladbu svého letadlového parku. Postupně nahradily zastaralé typy letadel novými, které jsou podle mezinárodních standardů certifikovány v kategoriích nejnižší hlučnosti. Modernizace letadlového parku v tomto smyslu pokračuje i nadále.
 • Územní plánování a řízení je v zodpovědnosti zejména stavebních úřadů, přičemž provozovatel letiště je iniciátorem změn. I při dodržení všech omezení vytváří provoz letadel hluk, což pro okolí letišť přináší specifický režim. Správce letiště, společnost Letiště Praha, a. s., o něm informuje na svých stránkách.
 • Provozní omezení/zákazy jsou uplatňovány jako restriktivní opatření, bránící nadměrnému hluku z provozu letadel nad hustě osídlenými oblastmi nebo v určitém čase (noční doba). Podrobnosti o těchto omezeních jsou publikovány v Letové informační příručce. Uvedená omezení lze porušit jen v případech zajišťujících bezpečnost letu. O aktivitách v systému řízení letového provozu informuje organizace Řízení letového provozu České republiky na svých stránkách.
 • Odletové (tratě SID) a příletové (tratě STAR) postupy jsou pro ovlivnění hlukové zátěže v okolí letišť nejvýznamnější. Jejich podobu spoluvytváří provozovatel letiště, klíčový provozovatel letadel a poskytovatel služeb řízení letového provozu. Postupy jsou schvalovány Úřadem pro civilní letectví. České aerolinie se spolupodílejí na postupech pro letiště Praha-Ruzyně. Výsledné odletové a příletové postupy jsou následně publikovány prostřednictvím Letové informační příručky a jsou pro piloty závazné.

Přiměřenost postupů pro snížení hlukové zátěže závisí na fyzické podobě letiště a jeho okolí. Postupy jsou voleny tak, aby byl počet osob zasažených hlukem co nejmenší a současně byly splněny podmínky pro zajištění bezpečnosti letu a zachována rozumná kapacita.

Bez ohledu na konkrétní specifika daného letiště jsou postupy pro vzlety a přistání založené na následujících obecných zásadách:

 • Pro vzlety letadel jsou použitelné postupy v závislosti na tom, ve které části vzletu má být hluk snížen. Tomu je podřízeno použití vzletového (maximálního) výkonu pohonné soustavy (motorů) a vzletové konfigurace křídel. Při maximálním využitelném výkonu je brzy dosažena dostatečná výška letu a odlehlejší okolí je více chráněno proti hluku. Pokud má být hlukem méně obtěžováno i bezprostředně přiléhající okolí, jsou voleny režimy s dřívějším urychlováním letounu tak, aby vzlet mohl dříve pokračovat při sníženém výkonu.
 • Pro snížení hlukové zátěže během přistávání se využívá plynulé klesání beze změn rychlosti a výkonu pohonných jednotek. Cílem je dosáhnout nepřerušovaného klesání při sníženém výkonu a odporu tak, aby bylo možné vysunout podvozek co nejpozději.

Dodržování postupů pro snížení hluku je na odletových a příletových tratích monitorováno. Posádky letadel se vždy rozhodují především s ohledem na bezpečnost provozu. Existují však případy, kdy je třeba se pro zachování bezpečnosti letu odklonit od předepsaného postupu − např. konfliktní provoz, bouřka apod.

Piloti Českých aerolinií procházejí permanentním výcvikem, při kterém je postupům pro snížení hlukové zátěže věnována náležitá pozornost.

Hladina hluku z provozu letadel je na letišti Praha‑Ruzyně regulována Letištěm Praha, a. s. České aerolinie, stejně jako ostatní dopravci, platí za každé přistání a vzlet na letišti Praha‑Ruzyně hlukové poplatky. Jejich výše je odvozena od denní doby (jiná výše poplatku pro den a noc), maximální vzletové hmotnosti daného letadla a jeho zařazení do příslušné kategorie hlučnosti podle hlukového certifikátu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Společnost Letiště Praha, a. s., realizovala protihluková opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha‑Ruzyně - výměnu oken s odpovídající vzduchovou neprůzvučností. K financování těchto opatření využívá fondu hlukových poplatků. České aerolinie jsou jedním z největších přispěvatelů tohoto fondu díky významnému podílu na provozu letiště. Ročně na hlukových poplatcích České aerolinie zaplatí desítky milionů korun.

Při provozu na letišti Praha-Ruzyně je od letní sezóny roku 2018 rozlišováno 14 hlukových kategorií hlučnosti letadel, přičemž 1. třída je nejtišší a 14. třída nejhlučnější. Výše poplatku je diferencována dle denní doby, kdy v noci je poplatek významně vyšší.

Emise z letadel

Emise z letecké dopravy v současnosti představují asi tři procenta z celkových emisí skleníkových plynů v EU, rychle se však zvyšují.

Od roku 2009 jsou České aerolinie zařazeny do Systému pro obchodování s emisemi ve Společenství (Emission Trading Scheme, EU ETS). EU ETS je první z mechanizmů Evropské unie pro plnění závazků z Kjótského protokolu, ve kterém se smluvní strany zavázaly, že budou snižovat emise skleníkových plynů. Původně byly do systému zahrnuty pouze stacionární zdroje znečištění ovzduší (elektrárny, teplárny, velké kotelny apod.), od roku 2012 se systém plně týká i letecké dopravy. Smyslem Systému pro obchodování s emisemi je snaha o snižování emisí skleníkových plynů.

Legislativní rámec systému obchodování s emisními povolenkami je pro letectví na úrovni EU stanoven směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/101/ES (dále jen „Směrnice“), na jejímž základě je systém EU ETS od roku 2012 rozšířen o sektor civilního letectví. Transpozice směrnice do českého právního řádu je realizována prostřednictvím zákona č. 383/2012 Sb.

Systém EU ETS, tedy povinnost vykazovat emise CO2, se vztahuje na všechny lety, jejichž místo odletu nebo přistání leží na území členské země Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Provozovatel letadla zařazený do EU ETS má povinnost každoročně monitorovat a vykazovat emise CO2 vyprodukované během kalendářního roku. Nezbytným předpokladem pro monitorování a vykazování emisí CO2 nebo údajů o tunokilometrech je mít zpracovaný Plán pro monitorování emisí nebo tunokilometrů, který je oficiálně schválený rozhodnutím Ministerstva životního prostředí. Údaje o tunokilometrech se monitorují a vykazují pouze pro účely podání žádosti o bezplatné přidělení emisních povolenek pro obchodovací období nebo pro přidělení bezplatných emisních povolenek ze zvláštní rezervy.

České aerolinie provádějí monitorování vypouštěných emisí na jednotlivých letech a vyhodnocování trendů v závislosti na vytíženosti letadla a dalších faktorech. Kolik vznikne během letu emisí, záleží na typu letadla a motoru, a také na jejich stáří, naložení letadla, volbě trasy, aktuálních povětrnostních podmínkách a na dalších faktorech.

Čištění odpadních vod

V současné době neprodukují České aerolinie žádné technologické odpadní vody. Splaškové odpadní vody z běžné provozní činnosti jsou odváděny do kanalizace v areálu sídla společnosti.

Odpady

Nakládání s odpady vznikajícími při činnostech Českých aerolinií probíhá v souladu s platnou legislativou, což potvrzují i pravidelné kontroly ze strany orgánů veřejné správy. Produkce jednotlivých druhů odpadů je trvale sledována s cílem neustálého snižování množství zejména nebezpečných odpadů. Velkou pozornost věnujeme upřednostňování využívání odpadů před jejich likvidací.

Třídění odpadů nám umožňuje efektivní využití separovaných materiálů (papír, sklo, tenkostěnný hliník, různé druhy plastů, kovy, dřevo) a současně znamená i ekonomický přínos.

Odmrazování letadel

Odmrazovací kapaliny se používají pro odstraňování a prevenci námrazy na letadlech před vzletem. Pro odmrazování našich letadel se používají dva typy odmrazovací kapaliny. První je určen na samotné odmrazení letadla (rozpouští sníh a led), druhý se využívá spíše pro prevenci námrazy letadla (vrstva ulpí na letadle díky speciální struktuře polymerů).

Odmrazování letadel zajišťují pro naši společnost jednotlivé handlingové společnosti.