1. Wstęp

1.1 Plusgrade to konkurs marketingowy prowadzony przez spółkę České aerolinie a.s., z siedzibą K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Regon: 457 95 908, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, pozycja 1662 (zwaną dalej „ČSA”) (zwane dalej „Warunkami”). Jego celem jest umożliwienie podwyższenia klasy podróży (zwane dalej „Upgrade") pasażerom ČSA oraz promocja marketingowa ČSA oraz jej partnerów.

1.2 Upgrade to zapłacona zmiana biletu zakupionego przez pasażera na stronach internetowych ČSA www.czechairlines.com i/lub www.csa.cz z klasy ekonomicznej dla lotów z oznaczeniem OK prowadzonych przez ČSA (zwany dalej „biletem“) do klasy Business.

1.3 Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki i przesłanie oferty, która została wyszczególniona poniżej, pasażer zawiera z ČSA porozumienie o zmianie umowy, ewent. umowę udziału w Plusgrade na warunkach wymienionych tutaj.

2. Ochrona danych osobowych

2.1 W celach udziału i oceny Plusgrade ČSA musi przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe, mianowicie imię, nazwisko, adres e-mail, PNR (elektroniczny dokument przewozowy), dane dot. karty płatniczej i inne dane osobowe mające związek z zarządzaniem rezerwacją, które zostały podane na stronie internetowej https://www.csa.cz/pl-pl/obsluga-danych-osobowych/.

2.2 Pasażer przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe zgodnie z punktem 2.1 niniejszych Zasad zostaną przekazane spółkom PLUSGRADE L.P. i PLUSGRADE S.E.C. Spółki te podsumowują dla spółki ČSA wyniki konkursu Plusgrade.

2.3 Dane osobowe przekazane na potrzeby Plusgrade będą przetwarzane przez powyżej wymienione spółki w okresie 3 miesięcy od zakończenia ostatniego segmentu lotu, w którym pasażer wziął udział w konkursie Plusgrade.

2.4 Pasażer przyjmuje do wiadomości, że ČSA może dostarczone dane osobowe również wykorzystać ze względu na uzasadniony interes do celów marketingowych, szczególnie, ale nie wyłącznie, do wysyłania wiadomości o charakterze komercyjnym na adres e-mail pasażera.

2.5 Dostarczone dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania przez pasażera zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można tego dokonać za pośrednictwem każdej wysyłanej e-mailem wiadomości o charakterze komercyjnym.

2.6 ČSA będzie w stosunku do dostarczonych danych osobowych administratorem takich danych osobowych. Spółki wymienione w punkcie 2.2 niniejszych Warunków będą pełniły rolę podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

2.7 Do celów przesyłania wiadomości o charakterze komercyjnym Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim, jednak Wiadomości o charakterze komercyjnym mogą dotyczyć nie tylko usług i produktów ČSA, ale także jej partnerów współpracujących. W szczególności chodzi o spółki lotnicze, firmy wynajmu samochodów, hotele i dostawców kart płatniczych. Aktualną listę współpracujących partnerów można znaleźć tutaj.

2.8 Jeżeli informacje o charakterze komercyjnym będą zawierały linki do strony internetowej ČSA, w niektórych przypadkach może być podczas przeglądania tej strony internetowej przetwarzany adres IP pasażera. Strona internetowa ČSA a.s. korzysta z plików cookies i innych technologii śledzenia.

2.9 Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych w spółce České aerolinie a.s. można dowiedzieć się tutaj. Prawa i obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych podlegają rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

3. Warunki udziału w Plusgrade

3.1 W konkursie Plusgrade mogą wziąć udział pasażerowie ČSA w wieku powyżej 16 lat, którzy są obywatelami państwa, w którym udział w takich konkursach nie jest zabroniony, i jednocześnie mają zdolność do zawarcia niniejszej umowy.

3.2 Konkurs jest prowadzony wyłącznie na lotach oznaczonych OK, które są obsługiwane przez ČSA.

3.3 Udział w Plusgrade jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej „Moje rezerwacje” lub w inny sposób, który ČSA umożliwi pasażerowi.

4. Konkurs Plusgrade i jego podsumowanie

4.1 Konkurs ma formę aukcji, gdy pasażerowie za pośrednictwem aplikacji internetowej Plusgrade przedstawiają swoją ofertę (zwana dalej „Ofertą”) za umożliwienie Upgrade. Oferta jest przedstawiana w walucie EUR.

4.2 Oferta przedstawiona przez pasażera spółce ČSA zostanie uwzględniona przez ČSA od momentu złożenia Oferty przez pasażera, jeżeli pasażer jej nie odwoła lub nie zmieni zgodnie z niniejszymi Warunkami i/lub jeżeli pasażer na skutek odwołania lotu nie został przeniesiony na inny lot, do daty i czasu wylotu stosownego lotu.

4.3 Po wysłaniu Oferty przez pasażera między ČSA i pasażerem zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Plusgrade, ewent. zmiana umowy przewozu. Następnie nastąpi rejestracja pasażera w konkursie i potwierdzenie tego faktu e-mailem.

4.4 Pasażer jest uprawniony do zmiany swojej Oferty lub całkowitego wycofania się z konkursu w ciągu 48 godzin przed czasem planowego wylotu lub do czasu podsumowania konkursu Plusgrade.

4.5 ČSA, ewent. spółki, o których mowa w pkt 2.2 niniejszych Warunków, podsumowują otrzymane Oferty nie później niż 24 godziny przed planowym czasem wylotu. Podczas podsumowania odgrywa rolę w szczególności, jednak nie wyłącznie, wysokość Oferty i wysokość ceny już zakupionych usług dodatkowych. ČSA może Ofertę pasażera zaakceptować i o wyłonieniu zwycięzcy zdecydować w każdej chwili, od momentu złożenia Oferty przez pasażera.

4.6 Po akceptacji Oferty na karcie płatniczej pasażera niezwłocznie po tej akceptacji zostanie zablokowana stosowna kwota, którą pasażer podał w Ofercie, a ČSA wystawi pasażerowi nowy dokument przewozowy (bilet elektroniczny). Łączna pobierana kwota będzie obejmowała wszystkie należne, ewentualnie płatne z góry podatki i opłaty za Upgrade.

4.7 Kwota za upgrade może być pasażerowi odliczona z karty płatniczej pod nazwą ČSA lub pod nazwą pochodną. Pasażer niniejszym wyraża zgodę na to, że potrąconą kwotę za Upgrade nie zakwestionuje, jeżeli nazwa znajdująca się na wyciągu z karty płatniczej będzie się różniła od wyżej wymienionej nazwy tylko z powodu tego, że nazwa podana na tym wyciągu jest inna niż wyżej wymieniona nazwa.

4.8 Pasażer nie jest uprawniony do przeniesienia Upgradu wystawionego przez ČSA na osobę trzecią.

4.9 ČSA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, zadecydować o zwycięzcy w konkursie Plusgrade niezależnie od tego, czy są lub nie są dostępne wolne miejsca w klasie Business na danym locie, do którego pasażer przedstawia Ofertę.

4.10 ČSA poinformuje pasażera o wygranej lub braku powodzenia w konkursie za pośrednictwem e-maila nie później niż w terminie podanym w ust. 4.5 niniejszych Warunków.

4.11 Pasażerom, którzy nie wygrali w Plusgrade, kwota złożonej Oferty nie jest pobierana.

4.12 Jeżeli pasażer odstąpi od Umowy o uczestnictwie w Plusgrade lub Ofertę zmieni albo odwoła po podsumowaniu konkursu Plusgrade, jest zobowiązany do zapłaty kwoty, którą podał w swojej pierwotnej Ofercie.

4.13 W przypadku odwołania lotu ČSA i przeniesienia pasażera na inny lot z oznaczeniem OK obsługiwany przez ČSA (zwany dalej „nowym lotem”) Oferta, którą pasażer przedłożył ČSA, i która została zaakceptowana przez ČSA (tzn. pasażer uzyskał Upgrade), zostanie przeniesiona także na ten nowy lot.

5. Zwrot Oferty pasażerowi

5.1 W przypadku zaakceptowania przez ČSA Oferty pasażera kwotą podaną przez pasażera w Ofercie zostanie obciążona karta płatnicza pasażera. Zwrot tej kwoty pasażerowi lub jej kompensata nie będą możliwe, za wyjątkiem następujących przypadków:

  • Został odwołany lot, na który ČSA zaakceptowała Ofertę pasażera i na który pasażer uzyskał Upgrade, a ČSA przeniosła pasażera na inny lot, jednak do klasy podróży podanej w pierwotnym bilecie (tzn. do klasy ekonomicznej), przy czym w takim przypadku kwota za Upgrade zostanie zwrócona na kartę płatniczą pasażera użytą do zapłacenia biletu nie później niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku zgodnie z punktem 5.4 niniejszych Warunków. Zwrot Oferty oznacza rozliczenie wzajemnych praw i obowiązków między ČSA i pasażerem.
  • Oferta złożona przez pasażera została zaakceptowana przez ČSA i pasażer uzyskał Upgrade, ale z przyczyn leżących po stronie ČSA pasażera nie można było umieścić w wyższej klasie podróży, przy czym w takim przypadku kwota za Upgrade zostanie zwrócona na kartę płatniczą pasażera użytą do zapłacenia biletu nie później niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku zgodnie z punktem 5.4 niniejszych Warunków. Zwrot Oferty oznacza rozliczenie wzajemnych praw i obowiązków między ČSA i pasażerem.

5.2 Jeżeli ČSA zwróci pasażerowi Ofertę, to do wyliczenia Oferty zostanie użyty kurs wymiany banku, w którym pasażer posiada wydaną kartę płatniczą (zwany dalej „kursem”). Ten kurs można zmieniać tak, aby odzwierciedlał opłaty za wymianę i inne opłaty pobierane przez ČSA. Zapłacona kwota nie będzie wyższa niż kwota podana w Ofercie złożonej przez pasażera i pobrana za Upgrade w walucie oryginalnej, czyli w EUR.

5.3 Warunki taryfy obowiązujące w przypadku pierwotnego biletu zakupionego przez pasażera na lot z oznaczeniem OK obsługiwany przez ČSA (zwane dalej „Warunkami taryfy”) pozostają w mocy, obowiązują i zostaną zastosowane także w przypadkach, gdy zostanie zaakceptowana Oferta złożona przez pasażera i pasażer wygra w Plusgrade, jednak z przyczyn leżących po stronie ČSA Upgrade nie zostanie przyznany.

5.4 W przypadku zaakceptowania przez ČSA Oferty złożonej przez pasażera i obciążenia karty płatniczej pasażera kwotą podaną przez pasażera w Ofercie, ale nie przyznania Upgradu przez ČSA, pasażer może zawnioskować o refundację, jeżeli zostaną spełnione warunki refundacji opisane w niniejszych Warunkach. W przypadku wniosku pasażera o refundację zobowiązuje się przedstawić ČSA oryginalną kartę pokładową na dany lot, na który pasażer miał uzyskać Upgrade. Jeżeli pasażer nie przedłoży oryginalnej karty pokładowej na przedmiotowy lot, dokonanie refundacji nie będzie możliwe. Pasażerowi przysługuje prawo do zgłoszenia roszczenia w sprawie refundacji nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od daty przedmiotowego lotu za pośrednictwem Centrum Kontaktowego ČSA pod nr +420 284 000 601, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Inne prawa i obowiązki

6.1 ČSA dołoży wszelkich starań, aby pasażerom, których Oferta została zaakceptowana przez ČSA (zwycięzcy w Plusgrade) i został im przyznany Upgrade do klasy Business, były świadczone wszelkie usługi związane z klasą przewozu Business.

6.2 Prawa i obowiązki wynikające z tego stosunku zobowiązaniowego podlegają czeskiemu porządkowi prawnemu, w szczególności Ustawie nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, kodeksowi cywilnemu, z późniejszymi zmianami.

6.3 ČSA zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Zasad w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie uzupełnienia i zmiany Zasad zostaną opublikowane na stronach internetowych ČSA www.csa.cz, www.czechairlines.com nie później niż siedem (7) dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie tych zmian.

6.4 ČSA to jedyny, ostateczny autorytet interpretacji Zasad.

6.5 W przypadku sporów wynikających z konkursu Plusgrade, pasażer ma prawo zwrócić się w celu pozasądowego rozwiązania sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej [Česká obchodní inspekce] lub skorzystać z platformy online służącej do rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dot. pozasądowego rozwiązywania sporów i warunków rozwiązywania sporów online są dostępne na stronach www.coi.cz i http://ec.europa.eu/odr.

6.6 Pasażer, który naruszy niniejsze Warunki, jest zobowiązany do zrekompensowania spółce ČSA szkody powstałej na skutek naruszenia i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków ČSA jest również uprawniona do wykluczenia pasażera z udziału w Plusgrade. W takim przypadku pasażer traci wszelkie prawa, które wynikają dla niego z udziału w konkursie Plusgrade.

6.7 Aktualne brzmienie Warunków jest dostępne na stronach internetowych ČSA www.csa.cz, www.czechairlines.com.

6.8 Niniejsze Warunki wchodzą w życie i nabywają mocy obowiązującej w dniu 20.05.2018 r.

6.9 Przedstawieniem Oferty pasażer potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki i będzie ich przestrzegał.