Dane podstawowe

Jesteśmy nowoczesną europejską spółką lotniczą oferującą przyjazne i elastyczne usługi, które są oparte na bezpieczeństwie, jakości, doświadczeniach i tradycji już od roku 1923. Należymy do pięciu najstarszych linii lotniczych na świecie. Jesteśmy członkami założycielami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), a od 2001 roku również członkiem Sojuszu Linii Lotniczych SkyTeam.

Siedziba Spółki

Nazwa firmy: České aerolinie a. s.
Siedziba: K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6
: 45795908
Elektroniczna skrzynka podawcza: 6crcdrn

Ukierunkowanie i certyfikacja

Skupiamy się na komercyjnych przewozach pasażerów na trasach regularnych, do innych naszych działań należy wykonywanie specjalnych lotów czarterowych, wynajem niewykorzystanych samolotów innym przewoźnikom oraz transport towarów i przesyłek.

Czech Airlines uzyskały certyfikat zgodnie z normą ISO 14001 (Environmental Management) i nieprzerwanie od 2005 roku także zgodnie z IOSA (IATA Operational Safety Audit).

České aerolinie a.s., jako podmiot kontrolowany, jest częścią grupy założonej 9 kwietnia 2024 r., do której należy również spółka Prague City Air s.r.o., nr identyfikacyjny: 141 91 814, z siedzibą pod adresem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 361833, jako podmiot kontrolujący. Ujawnienie informacji odbywa się zgodnie z postanowieniami § 79 ust. 3 ustawy nr 90/2012 Dz.U. o spółkach handlowych i spółdzielniach (ustawa o spółkach handlowych), z późniejszymi zmianami.

Kierownictwo Spółki

Petr Kudela

Prezes Zarządu

Martin Münz

Członek Zarządu

Radek Müller

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Augustin Kohoutek

Wiceprezes Rady Nadzorczej

Irina Trjačkova

Członek Rady Nadzorczej

Informacje prawne

Czech Airlines regularnie sprawdzają i aktualizują informacje na swojej stronie internetowej. Pomimo tych wysiłków możliwe jest, że niektóre informacje mogły ulec zmianie od ostatniej aktualizacji. Nie można więc oczekiwać żadnej odpowiedzialności ani gwarancji dotyczących aktualności, prawidłowości i kompletności prezentowanych informacji.

To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych połączonych za pośrednictwem hiperłączy. Czech Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych odwiedzonych w ten sposób. Niektóre informacje i oferty są dostarczane przez naszych partnerów, jako niezależne usługi. Prosimy pamiętać, że warunki handlowe naszych partnerów mają zastosowanie do tych usług i ofert, i żadne zalecenia lub gwarancje nie mogą być wywnioskowane poprzez odesłanie do ich stron internetowych ze strony internetowej Czech Airlines. Czech Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za taką treść. Dostawcy ci nie są przedstawicielami Czech Airlines.

Ponadto Czech Airlines zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia udostępnianych informacji.

Treść i struktura stron internetowych Czech Airlines jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystywanie tekstów lub grafiki, jest możliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Czech Airlines.

SkyTeam

SkyTeam to międzynarodowy sojusz dwudziestu linii lotniczych. Za pośrednictwem jednej z największych sieci punktów przesiadkowych SkyTeam oferuje codziennie ponad 630 milionom swoich podróżnych następujące korzyści:

 • Gromadzenie mil za loty z którymikolwiek liniami lotniczymi SkyTeamu i ich wykorzystanie w którejkolwiek z firm członkowskich.
 • Wolny wstęp do ponad 750 poczekalni członkowskich na całym świecie.
 • Dla członków SkyTeam Elite Plus gwarantowane rezerwacje także na lotach wyprzedanych.
 • Ponad 14500 lotów dziennie na 1150 lotniskach w 175 krajach świata.
 • Więcej opcji cenowych do większej liczby punktów docelowych.
 • Rozległa całoświatowa sieć łącząca punkty przesiadkowe na lotach spółek członków SkyTeam.
 • Dla wygody pasażerów członkowie SkyTeam stosują odprawę uproszczoną.
 • W przypadku podróży z przesiadką jest tylko jedna odprawa.
 • Informacje można uzyskać w każdym biurze Skyteam na całym świecie.

Skyteam.com

Środowisko naturalne

Od 2008 roku spółka wdrożyła system zarządzania środowiskowego, tzw. system zarządzania środowiskowego (EMS). System ten powstał zgodnie z wymogami normy ČSN ISO 14001 i jest systematycznie poddawany certyfikacji przez spółkę międzynarodową. Naszą intencją jest stałe dążenie do zmniejszenia zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich wpływów na środowisko naturalne w wyniku naszej działalności i w maksymalnym stopniu stosowanie zasady profilaktyki i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Polityka zwalczania hałasu Czech Airlines

Jesteśmy świadomi tego, że hałas wytwarzany przez samoloty jest postrzegany jako poważny problem. Rozwiązania prowadzące do redukcji hałasu powinny jednocześnie spełniać kryteria bezpieczeństwa i być zgodne z realiami ekonomicznymi.

Ogólne zasady działań minimalizujących hałas lotniczy

 • Samolot podczas lotu wytwarza hałas dwojakiego źródła pochodzenia. Najważniejszym składnikiem jest hałas jednostek napędowych (silników). Aerodynamika samolotu to drugie główne źródło hałasu, które powstaje jako naturalna konsekwencja ruchu samolotu w powietrzu. W przypadku nowej generacji samolotów nowoczesne technologie umożliwiły znaczne obniżenie poziomu hałasu obu składników. Czech Airlines w ciągu ostatnich 20 lat zasadniczo zmieniły skład swojej floty samolotów. Stopniowo zastąpiły starsze typy samolotów nowymi, które zgodnie z międzynarodowymi standardami zostały certyfikowane w kategoriach najniższego hałasu. Modernizacja floty samolotów w tym kierunku trwa w dalszym ciągu,
 • Planowanie przestrzenne i zarządzanie jest obowiązkiem przede wszystkim urzędów nadzoru budowlanego, a operator lotniska jest inicjatorem zmian. Pomimo przestrzegania wszystkich ograniczeń eksploatacja samolotów wytwarza hałas, a dla otoczenia lotniska stwarza specyficzne warunki. Administrator lotniska, spółka Letiště Praha, a. s., informuje o nich na swojej stronie,
 • Ograniczenia eksploatacyjne/zakazy są stosowane jako środki restrykcyjne minimalizujące nadmierny hałas pochodzący z eksploatacji samolotów nad gęsto zaludnionymi obszarami lub w określonym czasie (pora nocna). Szczegółowe informacje na temat tych ograniczeń podano w Informacyjnej Instrukcji Użytkowania w Locie. Powyższe ograniczenia mogą być naruszone tylko w przypadkach zapewnienia bezpieczeństwa lotu. O działaniach w zakresie zarządzania ruchem lotniczym informuje Kontrola Ruchu Lotniczego Republiki Czeskiej na stronie internetowej,
 • Najbardziej znaczące są procedury odlotowe (trasy SID) i dolotowe (trasy STAR) wpływające na poziom hałasu w okolicy portów lotniczych. Ich formę wytwarzają wspólnie operator lotniska, kluczowy operator statków powietrznych i dostawca usług kontroli ruchu lotniczego. Procedury są zatwierdzane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Czech Airlines współuczestniczą w procedurach dla lotniska Praga-Ruzyně. Ostateczne procedury odlotowe i dolotowe są następnie publikowane za pośrednictwem Informacyjnej Instrukcji Użytkowania w Locie i są wiążące dla pilotów.

Adekwatność procedur minimalizujących hałas zależy od fizycznej postaci lotniska i jego okolicy. Procedury są wybierane tak, aby liczba osób narażonych na hałas była jak najniższa, i jednocześnie, aby zostały spełnione warunki do zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz zachowana rozsądna liczba zrealizowanych lotów.

Niezależnie od konkretnej specyfiki danego lotniska procedury startów i lądowań są oparte na poniższych zasadach ogólnych:

 • Do startów samolotów mają zastosowanie procedury w zależności od tego, w której części startu hałas powinien zostać zredukowany. Wiąże się to z zastosowaniem startowej (maksymalnej) mocy układu napędowego (silników) i konfiguracji startowej skrzydeł. Przy maksymalnie wykorzystanej mocy zostaje wkrótce osiągnięta wystarczająca wysokość lotu, a bardziej odległa okolica jest bardziej chroniona przed hałasem. Jeżeli ma być zminimalizowany wpływ hałasu na bezpośrednio sąsiadujący obszar, są wybierane tryby z wcześniejszym przyspieszeniem samolotu tak, aby start mógł być wcześniej kontynuowany przy obniżonej mocy.
 • Do zminimalizowania hałasu podczas lądowania jest stosowane płynne zniżanie bez zmiany prędkości i mocy jednostek napędowych. Celem jest osiągnięcie nieprzerwanego zniżania przy obniżonej mocy i oporze, tak, aby można było wysunąć podwozie jak najpóźniej.

Przestrzeganie procedur minimalizujących hałas na trasach odlotowych i dolotowych jest monitorowane. Załogi statków powietrznych zawsze podejmują decyzję przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu. Jednak istnieją przypadki, gdy jest niezbędne, z powodu utrzymania bezpieczeństwa lotu, odstąpić od nakazanej procedury − na przykład ruch kolidujący, burza, itp.

Piloci Czech Airlines są systematycznie szkoleni w tym zakresie, a procedurom minimalizującym hałas jest poświęcana należyta uwaga.

Poziom hałasu pochodzący z eksploatacji statków powietrznych na lotnisku Praga-Ruzyně jest regulowany przez spółkę Letiště Praha, a. s. Czech Airlines, tak samo jak inni przewoźnicy, uiszczają opłaty hałasowe za każde lądowanie i start na lotnisku Praga-Ruzyně. Ich wysokość jest uwarunkowana porą dnia (inna wysokość opłaty dziennej i nocnej), maksymalną masą startową danego samolotu i jego zaklasyfikowaniem do stosownej kategorii hałasu według certyfikatu hałasowego Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Spółka Letiště Praha, a. s. wdrożyła środki ochrony przed hałasem w strefie ochrony przed hałasem lotniska Praga-Ruzyně – wymiana okien o odpowiedniej izolacyjności dźwiękowej. Do finansowania tych środków wykorzystuje Fundusz Opłat Hałasowych. Czech Airlines jest jednym z podmiotów wnoszących największy wkład do tego funduszu, ze względu na znaczący udział w eksploatacji lotniska. Co roku Czech Airlines zapłacą dziesiątki milionów koron z tytułu opłat hałasowych.

W ruchu na lotnisku Praga-Ruzyně od sezonu letniego roku 2018 rozróżniamy 14 kategorii hałasu samolotów, 1. klasa najcichsza i 14. klasa najgłośniejsza. Wysokość opłaty różni się w zależności od pory dnia. W porze nocnej opłata jest znacząco wyższa.

Emisje z samolotów

Emisje z transportu lotniczego stanowią obecnie około trzech procent ogólnej ilości gazów cieplarnianych w UE, szybko jednak narastają.

Od 2009 roku Czech Airlines są członkiem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (Emission Trading Scheme, EU ETS). EU ETS to pierwszy z mechanizmów Unii Europejskiej w zakresie realizacji zobowiązań protokołu z Kioto, w którym strony zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pierwotnie system obejmował tylko stacjonarne źródła zanieczyszczenia powietrza (elektrownie, ciepłownie, duże kotłownie, itp.), od 2012 roku system ma w pełni zastosowanie do transportu lotniczego.

Celem Systemu Handlu Emisjami jest usiłowanie o obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Ramy ustawodawcze systemu handlu uprawnieniami do emisji na terenie UE zostały określone dla lotnictwa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/101/WE (zwana dalej „dyrektywą”), na podstawie której system EU ETS został od 2012 roku poszerzony o sektor lotnictwa cywilnego. Transpozycja dyrektywy do czeskiego porządku prawnego została zrealizowana za pośrednictwem Ustawy nr 383/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej.

Upraszczając, każdy przewoźnik rozpoczynający lub kończący swój lot na terytorium UE (+ Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) będzie zobowiązany do załatwienia dla każdego swojego lotu takiej ilości pozwoleń, które zrekompensują wytworzone emisje CO2 w trakcie tego lotu.

Operator statku powietrznego, który jest członkiem EU ETS, ma obowiązek monitorować i zgłaszać corocznie emisje CO2 wytworzone w ciągu roku kalendarzowego. Warunkiem koniecznym monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji CO2 lub danych dotyczących tonokilometrów jest posiadanie opracowanego Planu Monitorowania Emisji lub tonokilometrów, oficjalnie zatwierdzonego przez Ministerstwo Środowiska Naturalnego. Dane dotyczące tonokilometrów są monitorowane i zgłaszane wyłącznie w celu złożenia wniosku o bezpłatny przydział uprawnień do emisji dla okresu handlowego lub bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji z rezerwy specjalnej.

Czech Airlines monitorują emisje poszczególnych lotów i oceniają tendencje w zależności od wykorzystania miejsc w samolotach i innych czynników. Ilość wytworzonych emisji podczas lotu zależy od rodzaju samolotu i silnika, a także od jego wieku, obciążenia statku powietrznego, wyboru trasy, aktualnych warunków pogodowych i innych czynników.

System EU ETS obejmuje:

 • Wszystkie loty lądujące i startujące z państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu,
 • Wsystkich przewoźników zarejestrowanych nie tylko w UE, ale również spoza UE, którzy nie zostali zwolnieni (małe spółki).

Oczyszczanie ścieków

Obecnie Czech Airlines nie wytwarzają żadnych ścieków technologicznych. Ścieki ze zwykłej działalności operacyjnej są odprowadzane do kanalizacji na terenie siedziby spółki.

Odpady

Gospodarka odpadami wytwarzanymi podczas działalności Czech Airlines odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, co potwierdzają regularne kontrole przeprowadzane przez organy administracji publicznej. Wytwarzanie poszczególnych rodzajów odpadów jest nieustannie monitorowane w celu ciągłej redukcji ilości odpadów, w szczególności niebezpiecznych. Wielką wagę przywiązujemy do wykorzystania odpadów zamiast ich likwidacji.

Sortowanie odpadów umożliwia nam efektywne wykorzystanie surowców z materiałów segregowanych (papier, szkło, aluminium cienkościenny, różnego rodzaju tworzywa sztuczne, metale, drewno) i jednocześnie oznacza również korzyści ekonomiczne.

Odladzanie samolotów

Płyny do odladzania są używane do usuwania i zapobiegania oblodzeniu statku powietrznego przed startem. Do odladzania naszych samolotów są używane dwa rodzaje płynów do odladzania. Pierwszy jest przeznaczony do samego odladzania samolotu (rozpuszcza śnieg i lód), drugi jest używany w celu zapobiegania oblodzenia samolotu (warstwa przylega do samolotu dzięki specjalnej strukturze polimerów).

Odladzanie samolotów zapewniają dla nas firmy handlingowe.