Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti České aerolinie a.s., se sídlem Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 45795908, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 1662 (dále jen „ČSA“ nebo „České aerolinie“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v ČSA zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Základní pojmy a informace

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v ČSA postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit Vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je ČSA.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Zpracování osobních údajů v Českých aeroliniích

Proč České aerolinie zpracovávají osobní údaje?

Zajišťujeme leteckou dopravu do desítek zemí světa. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro účely rezervace, vystavení a zaslání letenky, jakož i k přijetí k přepravě či poskytnutí dalších služeb. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění Vámi objednaných služeb nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje o Vás potřebujeme při využití konkrétní služby vědět.

Služba ČSA Zpracovávané osobní údaje
Vytvoření a správa rezervace, nákup letenky a) oslovení (u všech osob v rámci rezervace)
b) jméno (u všech osob v rámci rezervace)
c) příjmení (u všech osob v rámci rezervace)
d) číslo/a ve věrnostním programu (pokud jste členem a sdělíte nám jej, u všech osob v rámci rezervace)
e) e-mailová adresa
f) telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
g) číslo faxu (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)
h) údaje o platební kartě (pokud jste ji použili)
i) číslo cestovního dokladu (je-li vyžadováno dle právních předpisů)
j) číslo letenky a PNR
k) informace o zdravotním stavu (pokud nám je sdělíte a/nebo chcete využít asistenčních služeb)
l) datum narození (u dětí)
m) cestovní plán
Vytvoření a správa členství v programu OK Plus a) jméno
b) příjmení
c) datum narození
d) e-mailová adresa
e) číslo v programu OK Plus
f) adresa (pro doručení karty Silver, Gold, Platinum)
Vytvoření a správa členství v programu OK Plus Corporate a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) registrační číslo OK Plus Corporate
e) číslo v programu OK Plus
Vytvoření a správa členství v programu OK Plus Partner a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
e) registrační číslo OK Plus Partner
f) číslo v programu OK Plus
Nákup pojištění a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) adresa
e) telefonní číslo (pokud nám jej sdělíte)
f) datum narození
g) údaje o platební kartě
Zakoupení Gourmet Menu* a) jméno
b) příjmení
c) PNR, číslo letenky
d) údaje o platební kartě (pokud ji použijete)
e) e-mailová adresa
Dokoupení zavazadla* a) jméno
b) příjmení
c) PNR, číslo letenky
d) údaje o platební kartě (pokud ji použijete)
e) e-mailová adresa
Účast v Plusgrade a) jméno
b) příjmení
c) PNR, číslo letenky
d) údaje o platební kartě
e) e-mailová adresa
Výběr preferovaného sedadla a) jméno
b) příjmení
c) PNR, číslo letenky
d) údaje o platební kartě (pokud jste ji použili)
e) e-mailová adresa
Nákup vstupu do letištního salonku v Praze* a) jméno
b) příjmení
c) PNR/číslo letenky
d) údaje o platební kartě
e) e-mailová adresa
Zasílání obchodních sdělení a) e-mailová adresa (ve všech případech)
b) jméno (pouze členové OK Plus, kteří poskytnou souhlas)
c) příjmení (pouze členové OK Plus, kteří poskytnou souhlas)
d) datum narození (pouze členové OK Plus, kteří poskytnou souhlas)
e) doručovací adresa (pouze členové OK Plus, kteří poskytnou souhlas)
f) číslo ve věrnostním programu (pouze členové OK Plus, kteří poskytnou souhlas)
Soutěže s ČSA Seznam požadovaných osobních údajů je vždy uveden v podmínkách každé soutěže. Nejčastěji ale dochází ke zpracování těchto osobních údajů:
a) jméno
b) příjmení
c) datum narození (věk)
d) e-mailová adresa
Reklamace služeb a) jméno
b) příjmení
c) číslo letenky, PNR
d) PIR (pokud se jedná o reklamaci zavazadla)
e) bankovní spojení (pro zaslání náhrady škody)
f) telefonní číslo (pro domluvu termínu a místa doručení zavazadla)
g) další osobní údaje, které nám sdělíte
Refundace letenky a) jméno
b) příjmení
c) číslo letenky, PNR
d) e-mailová adresa
e) bankovní spojení nebo údaje o platební kartě
Vydání daňového dokladu a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) fakturační adresa
Dotazy a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) další osobní údaje, které nám sami sdělíte
Poskytnutí péče podle nařízení (EC) 261/2004 a) jméno
b) příjmení
c) číslo letenky, PNR
d) číslo cestovního dokladu (je-li pro zajištění vyžadováno dle aplikovatelných právních předpisů)
Návštěva webových stránek ČSA a) IP adresa
b) cookies (Na stránkách ČSA jsou využívány cookies a podobné technologie. Více se dozvíte níže.)
Zasílání Carga a) jméno
b) příjmení
c) doručovací adresa
d) telefonní číslo
e) e-mailová adresa

 * Ke zpracování těchto osobních údajů dochází při zakoupení služby prostřednictvím našich webových stránek. Při jejich zakoupení jiným způsobem mohou být zpracovávány jiné osobní údaje (ne všechny uvedené).

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu budeme subjekt osobních údajů informovat.

Podmíněné zpracování osobních údajů  

Některé služby, které nabízíme, jsou vázány na splnění dalších podmínek. Typicky se jedná o dosažení určitého věku. V případě, že subjekt údajů nedosáhl požadovaného věku, není možné mu bez souhlasu jeho zákonného nebo soudem určeného zástupce poskytnout některé služby a zpracovávat jeho osobní údaje. Dosažením věku nebo souhlasem zákonného či soudem určeného zástupce je podmíněno například členství v našem programu OK Plus.

Zpracování osobních údajů pro jiný účel

V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje získány. Příkladem může být například zakoupení letenky, kdy je primárním účelem zpracování osobních údajů zajištění přepravy. Zároveň nám ale vzniká zákonná povinnost archivace letenky jakožto daňového dokladu, dle příslušných právních předpisů.

Místo uložení osobních údajů

V ČSA disponujeme značným množstvím dat. Některá z těchto dat mají i povahu osobních údajů. Abych zajistili jejich bezpečnost a snadnou dostupnost, využíváme cloudových služeb společnosti Microsoft. Data uložená společností Microsoft se nachází v datových centrech v Dublinu, Amsterdamu a USA.

Sdílení osobních údajů

Letečtí partneři

Abychom byli schopni zajistit přepravu do všech nabízených destinací, musíme některé Vaše osobní údaje sdílet s našimi leteckými partnery, především z letecké alianci SkyTeam. Nad rámec toho spolupracujeme při přepravě zejména s Air Baltic, Bulgaria Air, Iberia, Travel Service, Belavia, Hainan Airlines, Ural Airlines, Ukraine International Airlines, Etihad Airways, případně s dalšími leteckými dopravci, kteří jsou členy IATA. Vaše osobní údaje sdílíme s výše uvedenými společnostmi pouze v případech, kdy se na Vaší přepravě aktivně podílí. Podílí-li se na Vaší přepravě některý z našich leteckých partnerů, bude Vaše osobní údaje sdílet se svými handlingovými partnery, kteří se mohou lišit od těch našich. 

Potřebné informace jsou mezi jednotlivými leteckými dopravci předávány prostřednictvím globálních rezervačních a distribučních systémů. Jako náš primární systém využíváme Amadeus Altéa Reservation. Jeho provozovatelem je AMADEUS IT GROUP SA. Tento systém využívají i další letečtí dopravci, například Lufthansa, British Airways, Air France, a to právě proto, že splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy.

Handlingoví partneři

V destinacích, do kterých provozujeme naše linky, využíváme řadu handlingových partnerů. Mezi nejdůležitější patří Czech Airlines Handling, a.s. Sdílení Vašich osobních údajů s těmito partnery je nezbytné pro odbavení Vás i Vašich zavazadel. Handlingový partner, který se postará o Vaše zavazadla na místě příletu, se liší dle destinace, do které cestujete.

Při letech do některých destinací ověřujeme, zda splňujete vstupní podmínky (např. vízum). Tuto službu pro nás rovněž zajišťují naši handlingoví partneři.

Pojišťovací partneři

Současně se zakoupením naší letenky si můžete rovněž sjednat cestovní pojištění. V případě, že se rozhodnete této služby využít, Vaše osobní údaje sdílíme se společností ERV Evropská pojišťovna, a.s.

Partneři programu OK Plus

Seznam našich dalších partnerů je k dispozici na webových stránkách. Těmto partnerům však Vaše osobní údaje neposkytujeme. Tito partneři nás pouze informují, že využíváte jejich služby, abychom Vám mohli v rámci OK Plus poskytnout odpovídající benefit (například připsání mil za využití konkrétní služby). Podmínkou poskytnutí benefitu je, že našeho partnera s předstihem informujete o Vašem nároku na něj.

Další partneři

Rozhodnete-li se využít některou z našich služeb, budeme od Vás požadovat souhlas s podmínkami této služby. Pokud souhlas neudělíte, nemůžeme Vám ji poskytnout. V případě, že při zajišťování objednané služby dojde ke zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Orgány státní správy

V určitých případech je nutné, abychom Vaše osobní údaje sdíleli s orgány státní správy. Nejedná se ovšem pouze o orgány státní správy v České republice, ale zejména o orgány zajišťující pohraniční kontrolu nebo bezpečnost v cílových destinacích. Vaše osobní údaje těmto složkám předáváme na základě zákonné povinnosti, jinak by se mohlo stát, že nebudete přijati k přepravě nebo Vám nebude povolen vstup do příslušné země. Pokud během letu dojde k mimořádné události, jsme v určitých případech povinni nastalou situaci ohlásit příslušným orgánům státní správy.

Zabezpečení osobních údajů

Technická, organizační a jiná opatření

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

V ČSA ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. Všechna rozhraní našich webových stránek nebo aplikací pro poskytování služeb jsme navíc upravili tak, aby byla nastavena nejvyšší možná míra soukromí. Tu si můžete dle vlastního uvážení způsobem upravit.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v ČSA.

Při předání osobních údajů orgánům státní správy využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v ČSA vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a ČSA, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem ČSA. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Obrátíte-li se s dotazy na naše kontaktní centrum, nebo v případě běžné komunikace s námi, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Cookies a další technologie sledování

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Proč České aerolinie cookies a další technologie sledování využívají?

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Cookies a další technologie sledování využívané Českými aeroliniemi

Seznam cookies či dalších sledovacích technologií, které jsou využívány na našich webových stránkách a jejich přesný účel, naleznete zde.

Cookies a další technologie sledování využívané Českými aeroliniemi

Tuto sekci pro Vás připravujeme.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies  je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat zde.

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme my nebo naši partneři, můžete se na nás obrátit zde, a současně ale uveďte, které konkrétní informace požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou dle předchozího odstavce. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle ČSA. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to zde. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle ČSA. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Pokud se oprava Vašich osobních údajů týká našeho věrnostního programu OK Plus, můžete ji provést sami po přihlášení do osobního profilu na stránce www.okplus.cz

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Žádáme všechny naše klienty, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá společnost České aerolinie a.s. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

DPO

V souvislosti s povinnostmi plynoucími z GDPR jmenujeme od 1. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů neboli „DPO“ (Data protection officer). Jeho úkolem je monitorování souladu ČSA s GDPR a ve spolupráci s našimi zaměstnanci je Vaším kontaktem u naší společnosti pro případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje DPO:

Jan Hodek
Evropská 846/176a, Vokovice
160 00 Praha 6

Případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž zasílat prostřednictvím této webové stránky.

Formulář pro Vás momentálně připravujeme.

Další informace

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se ochrany osobních údajů naleznete zde.