Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Przede wszystkim chcielibyśmy poinformować, że ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Spółka České aerolinie a.s., z siedzibą K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Regon: 45795908, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, nr wpisu 1662 (zwana dalej „ČSA“) docenia zaufanie, jakim nas Państwo darzą korzystając z naszych usług. W związku z tym zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych.

Na tej stronie znajdą Państwo informacje o tym, dlaczego, kiedy, jak i jakie dane osobowe ČSA przetwarza. Poinformujemy, w jaki sposób można się z nami skontaktować, jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub jak dokonać zmiany danych osobowych.

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych ČSA może w pewnych okolicznościach zmieniać i aktualizować. Prosimy zatem, aby Państwo we własnym interesie odwiedzali tę stronę internetową, w celu upewnienia się, czy mają zawsze aktualne informacje na temat jego treści.

ČSA zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków, aby zapobiec nadużyciu danych osobowych, które Państwo nam przekazują. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w przypadkach istnienia tytułu prawnego do przetwarzania danych osobowych. Dziękujemy za korzystanie z naszych usług!

Podstawowe pojęcia i informacje

Zanim opiszemy dlaczego, kiedy, jak i jakie dane osobowe ČSA przetwarza, wyjaśnimy kilka podstawowych pojęć, które dotyczą ochrony danych osobowych. Wierzymy, że pozwoli to lepiej zrozumieć, dlaczego ČSA podczas przetwarzania danych osobowych postępuje w ten sposób.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do określonego identyfikatora (imię i nazwisko, numer, identyfikator internetowy) lub do jednego czy więcej znaków szczególnych tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

Kategorie szczególne danych osobowych

Jest to nowe oznaczenie wrażliwych danych osobowych. Są to takie dane osobowe, które podmiotowi danych spowodować mogą szkodę w społeczeństwie, w pracy, w szkole lub mogą spowodować jego dyskryminację. Takie dane osobowe wskazują zazwyczaj na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religię lub przekonania filozoficzne lub członkostwo w związkach zawodowych, ewentualnie są przetwarzane dane genetyczne, dane biometryczne w celu unikalnej identyfikacji osoby fizycznej i danych dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Podmiot danych

Podmiot danych to osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe i która jest identyfikowalna lub którą można zidentyfikować na podstawie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie. Jeżeli w niniejszych zasadach lub warunkach konkretnej usługi nie podano inaczej, obowiązuje, że administratorem danych osobowych jest ČSA.

Przetwarzający dane osobowe

Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie wytycznych administratora przetwarza dla administratora dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie to jakakolwiek operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub plikach danych osobowych przy pomocy lub bez pomocy środków zautomatyzowanych, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, wgląd, wykorzystanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek udostępnianie w inny sposób, uporządkowanie lub połączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

Jakie przepisy prawne regulują przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (zwane dalej „GDPR“ - RODO). Przepisy krajowe mogą w niektórych przypadkach (tam gdzie to GDPR dopuszcza) określać odmienne zasady. Reguluje je Ustawa nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej o ochronie danych osobowych, z późn. zmianami.

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było zgodne z prawe, powinien być spełniony co najmniej jeden z warunków, o których mowa w artykule 6 GDPR. W przypadku, gdy chodzi o szczególną kategorię danych osobowych, powinien być spełniony co najmniej jeden z warunków, o których mowa w artykule 9 GDPR. W obu przypadkach powinny być przestrzegane zasady przetwarzania danych osobowych, o których mowa w artykule 5 GDPR.

Przetwarzanie danych osobowych w ČSA

Dlaczego ČSA przetwarza dane osobowe?

Zapewniamy przewozy lotnicze do kilkudziesięciu krajów świata. Abyśmy mogli wystawić i przesłać bilet lotniczy, zapewnić Państwa odprawę, dopuszczenie do przewozu i świadczyć nasze usługi, potrzebujemy niektóre z Państwa danych osobowych. Innych danych osobowych Państwo nam nie muszą przekazywać, nie są one dla nas niezbędne, abyśmy mogli Państwa przewieźć do wybranej destynacji. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo nam je przekazać, możemy zrobić więcej, niż tylko Państwa przewieźć.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W tabeli poniżej można dowiedzieć się, jakie dane osobowe potrzebujemy znać w razie korzystania z konkretnej usługi.

Usługa ČSAPrzetwarzane dane osobowe
Dokonanie rezerwacji / zarządzanie rezerwacjami / zakup biletu a) zwrot grzecznościowy (u wszystkich osób podczas rezerwacji)
b) imię (u wszystkich osób podczas rezerwacji)
c) nazwisko (u wszystkich osób podczas rezerwacji)
d) numer(y) w programie lojalnościowym (jeżeli jest Pan(i) członkiem i poda nam go, u wszystkich osób podczas rezerwacji)
e) adres e-mail
f) numer telefonu (lub numery, które nam Pan(i) poda)
g) numer faksu (jeżeli zdecyduje się Pan(i) nam go podać)
h) dane dot. karty płatniczej (jeżeli została użyta)
i) numer dokumentu podróży (o ile wymagają tego przepisy prawa)
j) numer biletu i PNR
k) informacje na temat stanu zdrowia (jeżeli zostaną nam podane i/lub chcą Państwo skorzystać z usług asysty)
l) data urodzenia (dzieci)
m) plan podróży
Uzyskanie i zarządzanie członkostwem w programieOK Plus a) imię
b) nazwisko
c) data urodzenia
d) adres e-mail
e) numer w programie OK Plus
f) adres (w celu doręczenia karty Silver, Gold, Platinum)
Uzyskanie i zarządzanie członkostwem w programie OK Plus Corporate a) imię
b) nazwisko
c) adres e-mail
d) numer rejestracyjny OK Plus Corporate
e) numer w programie OK Plus
Uzyskanie i zarządzanie członkostwem w programieOK Plus Partner a) imię
b) nazwisko
c) adres e-mail
d) numer telefonu
e) numer rejestracyjny OK Plus Partner
f) numer w programie OK Plus
Zakup ubezpieczenia a) imię
b) nazwisko
c) adres e-mail
d) adres
e) numer telefonu
f) data urodzenia
g) dane dot. karty płatniczej
Zakupienie Gourmet Menu* a) imię
b) nazwisko
c) numer PNR / numer biletu
d) dane dot. karty płatniczej
e) adres e-mail
Wykupienie dodatkowego bagażu* a) imię
b) nazwisko
c) numer PNR / numer biletu
d) dane dot. karty płatniczej
e) adres e-mail
Uczestnictwo w Plusgrade a) imię
b) nazwisko
c) numer PNR / numer biletu
d) dane dot. karty płatniczej
e) adres e-mail
Wybór miejsca preferowanego a) imię
b) nazwisko
c) numer PNR / numer biletu
d) dane dot. karty płatniczej (jeżeli została wykorzystana)
e) adres e-mail
Zakup wstępu do saloniku lotniskowego w Pradze* a) imię
b) nazwisko
c) numer PNR / numer biletu
d) dane dot. karty płatniczej
e) adres e-mail
Wysyłanie wiadomości handlowych a) adres e-mail (we wszystkich przypadkach)
b) imię (tylko członkowie OK Plus, którzy wyrażą zgodę)
c) nazwisko (tylko członkowie OK Plus, którzy wyrażą zgodę)
d) data urodzenia (tylko członkowie OK Plus, którzy wyrażą zgodę)
e) adres (tylko członkowie OK Plus, którzy wyrażą zgodę)
f) numer w programie lojalnościowym (tylko członkowie OK Plus, którzy wyrażą zgodę)
Konkursy z ČSA Lista wymaganych danych osobowych jest podana zawsze w warunkach każdego konkursu. Najczęściej są przetwarzane następujące dane osobowe:
a) imię
b) nazwisko
c) data urodzenia (wiek)
d) adres e-mail
Reklamacja usług a) imię
b) nazwisko
c) numer biletu / PNR
d) PIR (jeżeli chodzi o reklamację bagażu)
e) dane bankowe w celu wysłania odszkodowania
f) numer telefonu (w celu uzgodnienia terminu i miejsca doręczenia bagażu)
g) inne dane osobowe, które nam Państwo przekażą
Refundacje biletów a) imię
b) nazwisko
c) numer biletu / PNR
d) adres e-mail
e) dane bankowe lub dane dot. karty płatniczej
Wystawienie faktury VAT a) imię
b) nazwisko
c) adres e-mail
d) adres
Zapytania a) imię
b) nazwisko
c) adres e-mail
d) inne dane osobowe, które nam Państwo sami przekażą
Prawo do opieki zgodnie z rozporządzeniem (WE)261/2004 a) imię
b) nazwisko
c) numer biletu / PNR
d) numer dokumentu podróży (jeżeli jest wymagany w celu zapewnienia opieki zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie)
Odwiedzenie stron internetowych ČSA a) adres IP
b) na stronach internetowych ČSA są używane pliki cookies i podobne technologie. Poniżej więcej szczegółów.)
Przesyłanie Cargo a) imię
b) nazwisko
c) adres
d) numer telefonu
e) adres e-mail

* Przetwarzanie tych danych osobowych następuje w przypadku zakupu usługi za pośrednictwem stron internetowych ČSA. W razie zakupu usług bezpośrednio na lotnisku mogą być przetwarzane także inne dane osobowe (nie wszystkie wymienione).

Poza wymienionymi mogą być także przetwarzane jakiekolwiek inne dane osobowe w przypadku, gdy je Państwo sami przekażą ČSA. ČSA zastrzega sobie prawo do zniszczenia danych osobowych, o które nie wnioskowano. Podmiot danych osobowych zostanie poinformowany o tej procedurze.

Warunkowe przetwarzanie danych osobowych

Niektóre z usług, które oferuje ČSA, są uzależnione od spełnienia warunków dodatkowych. Typowym warunkiem jest osiągnięcie pewnego wieku. W przypadku, gdy podmiot danych nie osiągnął wymaganego wieku, nie jest możliwe bez zgody jego przedstawiciela ustawowego (lub wyznaczonego przez Sąd) świadczyć niektórych usług i przetwarzać jego dane osobowe. Osiągnięcie wieku lub uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego (lub wyznaczonego przez Sąd) warunkuje przykładowo członkostwo w programie OK Plus.

Przetwarzanie danych osobowych do innych celów

W niektórych przypadkach może dojść do dalszego przetwarzania danych osobowych, które wykracza poza cel, dla którego dane osobowe zostały uzyskane. Przykładem może być zakup biletu, gdy podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie transportu. Jednocześnie jednak ČSA powstaje obowiązek ustawowy archiwizacji biletu (jako faktury VAT) zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Miejsce przechowywania danych osobowych

ČSA dysponuje dużą ilością danych. Niektóre z tych danych mają również charakter danych osobowych. W celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i łatwego dostępu korzystamy z usług w chmurze spółk Microsoft Dane przechowywane przez firmę Microsoft znajdują się w centrach danych w Dublinie, Amsterdamie i w Stanach Zjednoczonych.

Udostępnienie danych osobowych

Partnerskie linie lotnicze

Aby móc zapewnić przewozy do dużej liczby destynacji, niektóre Państwa dane osobowe musimy udostępnić naszym partnerom. W celu zapewnienia przewozów udostępniamy Państwa dane partnerskim liniom lotniczym z sojuszu przewoźników lotniczych SkyTeam. Oprócz naszych partnerskich linii lotniczych z sojuszu przewoźników lotniczych współpracujemy podczas przewozów z przewoźnikami lotniczymi, w szczególności Air Baltic, Bulgaria Air, Iberia, Smartwings, Belavia, Hainan Airlines, Ural Airlines, Ukraine International Airlines, Etihad Airways, ewentualnie z innymi przewoźnikami lotniczymi, którzy są członkami IATA. Państwa dane osobowe udostępniamy powyżej wymienionym spółkom w przypadkach, gdy są one aktywnie zaangażowane w Państwa przewozy. Jeśli w Państwa przewozach jest zaangażowana jedna z naszych partnerskich linii lotniczych, Państwa dane osobowe udostępni swoim partnerom handlingowym, którzy mogą być inni niż nasi partnerzy handlingowi.

Konieczne informacje są przekazywane między poszczególnymi przewoźnikami lotniczymi za pośrednictwem globalnych systemów rezerwacji i dystrybucji. Podstawowym systemem, z którego korzysta ČSA, jest Amadeus Altéa Reservation. Jego operatorem jest AMADEUS IT GROUP SA. System ten jest również używany przez dużych przewoźników lotniczych, takich jak Lufthasa, British Airways, Air France, ponieważ spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Partnerzy handlingowi

ČSA korzysta z usług różnych partnerów handlingowych. Do najważniejszych partnerów należy Menzies Aviation (Czech), s.r.o. Udostępnienie Państwa danych osobowych tym partnerom jest konieczne w celu odprawy Państwa i Państwa bagażu. Partner handlingowy, który zajmie się Państwa bagażem w miejscu przylotu, różni się w zależności od destynacji, do której Państwo podróżują.

W przypadku lotów do niektórych destynacji sprawdzamy, czy spełniają Państwo warunki wjazdu (np. wiza). Usługa ta jest również wykonywana dla nas przez naszych partnerów handlingowych.

Partnerzy ubezpieczeniowi

W przypadku zakupu biletu w ČSA istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia podróżnego. Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, Państwa dane osobowe udostępnimy ERV Evropská pojišťovna, a.s.

Partnerzy programu OK Plus

Lista innych naszych partnerów znajduje się na tronach internetowych ČSA. Tym partnerom jednak nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Ci partnerzy nas tylko poinformują, jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z ich usług, przysługuje Państwu w ČSA prawo do bonusu związane z korzystaniem z usługi, i o tym fakcie Państwo poinformują naszego partnera.

Inni partnerzy

Podczas korzystania z niektórych usług dodatkowych ČSA dane osobowe są przetwarzane przez strony trzecie. Warunki korzystania z tych usług zawsze informują, jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez stronę trzecią i ČSA wymaga akceptacji tych warunków. W przeciwnym razie świadczenie usługi nie jest możliwe.

Organy administracji państwowej

W określonych przypadkach jest konieczne udostępnienie Państwa danych osobowych organom administracji państwowej. Nie chodzi tylko o organy administracji państwowej w Republice Czeskiej, ale w szczególności o organy zapewniające kontrolę graniczną lub bezpieczeństwo w destynacjach. Państwa dane osobowe przekazujemy tym służbom zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w przeciwnym razie może się zdarzyć, że nie zostaną Państwo dopuszczeni na lot lub nie zostanie Państwu umożliwiony wjazd do stosownego kraju. Jeśli na pokładzie samolotu lub w trakcie lotu dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej, w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani zgłosić powstałą sytuację właściwym organom administracji państwowej.

Zabezpieczenie danych osobowych

Środki techniczne, organizacyjne i inne

ČSA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, by powierzone przez Państwa dane były w maksymalnym możliwym stopniu bezpieczne. W tym celu wprowadziliśmy wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

ČSA szanuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Przetwarzamy tylko te informacje o Państwu, które są niezbędne, lub te informacje, które dostarczą nam Państwo oprócz danych koniecznych do przetwarzania. Wszystkie interfejsy naszych stron internetowych lub aplikacji przeznaczonych do świadczenia usług dostosowaliśmy ponadto tak, aby został ustawiony najwyższy możliwy stopień prywatności. Mogą go Państwo według własnego uznania odpowiednio edytować.

Jak podano powyżej w tych zasadach ochrony danych osobowych, w określonych przypadkach przekazujemy lub mamy obowiązek przekazywać dane osobowe stronom trzecim. W takich przypadkach wybieramy zaufanych partnerów, co do których upewniliśmy się, że będą przestrzegali zasad ochrony danych osobowych, które zapewniają co najmniej ten sam poziom zabezpieczeń jak zasady zatwierdzone przez ČSA.

Przekazując dane osobowe organom administracji państwowej korzystamy zawsze z najbardziej odpowiednich i najbezpieczniejszych możliwości oferowanych przez właściwy organ.

Okres przetwarzania danych osobowych

Najdłuższy okres przetwarzania danych osobowych

Najdłuższy okres przetwarzania danych osobowych, który stosuje ČSA wobec swoich klientów, wynosi 10 lat od dnia, w którym doszło do zakończenia stosunku prawnego między podmiotem danych i ČSA, ewentualnie 10 lat od końca okresu rozliczeniowego, w którym miało miejsce świadczenie. Podany czas przetwarzania wynika z Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, ewentualnie z Ustawy nr 235/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej, z późniejszymi zmianami. Powodem takiego przetwarzania jest obowiązek ustawowy lub uzasadniony interes ČSA. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zawsze zostaną usunięte.

Inny okres przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań do naszego centrum kontaktowe lub w przypadku zwykłych kontaktów z ČSA dojdzie do usunięcia Państwa danych osobowych o wiele wcześniej. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres, w którym będziemy ich potrzebować do realizacji celów określonych w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych, ewentualnie abyśmy mogli dopełnić obowiązków nałożonych przez ustawę.

Pliki cookies i inne technologie śledzenia

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym w momencie, gdy zaczynają Państwo korzystać z tych stron. Strony więc zapamiętają na jakiś czas preferencje i czynności, które wykonywali Państwo na nich (np. dane logowania, język, rozmiar czcionki i inne preferencje sposobu wyświetlania), tak więc nie trzeba ponownie wprowadzać tych danych i przechodzić kolejno stron. Nasze pliki cookies nie identyfikują poszczególnych użytkowników, identyfikują tylko komputer lub urządzenie mobilne, którego używają Państwo, przy użyciu losowo wygenerowanego kodu identyfikacyjnego.

Dlaczego ČSA używa plików cookies i innych technologii śledzenia?

Pliki cookies i inne technologie śledzenia mogą być na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używane na różne sposoby, na przykład w celu prowadzenia strony internetowej, analizy odwiedzin lub do celów reklamowych. Pliki cookies i inne technologie śledzenia używamy zwłaszcza dlatego, abyśmy mogli usprawnić i poprawić skuteczność naszych usług.

Pliki cookies i inne technologie śledzenia używane przez ČSA

Listę plików cookies, innych technologii śledzenia i ich dokładny cel, które ČSA stosuje na swoich stronach internetowych, można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat plików cookies, wyłączenie plików cookies

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co to są pliki cookies, jak działają, jak nimi administrować lub je usunąć, należy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org

W ustawieniach niektórych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Safari, Chrome) można ustawić wyłączenie plików cookies i innych technologii śledzenia. Kolejną możliwością zarządzania plikami cookies jest zarządzanie za pośrednictwem strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo wyłączyć niektóre pliki cookies, może to wpłynąć na funkcjonowanie strony internetowej ČSA.

Dochodzenie praw podmiotów danych

Wyspecyfikowanie wymogu

Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z wnioskiem o realizację niektórych swoich praw, prosimy o wskazanie, o które prawa chodzi. Wniosek załatwimy w najkrótszym możliwym terminie. W zależności od złożoności i zakresu wniosku jego załatwienie może trwać nawet kilka tygodni.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nakłada szereg obowiązków. Pani/Pan, jako osoba, której dane dotyczą, wręcz przeciwnie, ma szereg praw.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem poprzedniego przetwarzania.

Na podstawie zgody przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wysyłania naszych informacji handlowych. Zgodę na przetwarzanie można wycofać za pośrednictwem każdej informacji, którą Państwu doręczymy.

Prawo do informacji oraz prawo dostępu do danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo zostać poinformowana/y lub uzyskać potwierdzenie, czy w ČSA przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, ma Pani/Pan również prawo do następujących informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • Cel przetwarzania,
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
 • Kategoria przetwarzanych danych osobowych,
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione,
 • Planowany okres przetwarzania danych osobowych,
 • O źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one pozyskane od Pani/Pana,
 • Czy ma miejsce zautomatyzowane przetwarzanie, włącznie z profilowaniem,
 • O odpowiednich zabezpieczeniach w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów spoza UE,
 • Czy udostępnienie danych osobowych jest zgodne z prawem lub umową i czy ma Pani/Pan obowiązek przekazania danych oraz o konsekwencjach ich nieprzekazania,
 • Czy zamierzamy przetwarzać dane osobowe do celów innych niż do jakich zostały zebrane.

Na naszej stronie internetowej zostały podane kontakty na nas oraz na inspektora ochrony danych. Udzielimy także informacji na temat naszych uprawnionych interesów lub uprawnionych interesów strony trzeciej, jeżeli na ich podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Wraz z udzieleniem powyższych danych mamy obowiązek poinformowania Pani/Pana również o przysługujących prawach:

 • Zażądać od administratora (czyli od Czech Airlines) sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, lub do wniesienia sprzeciwu,
 • Wnieść skargę do organu nadzorczego,
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Można również zwrócić się do nas z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku ponownego wniosku o wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych możemy obciążyć Panią/Pana kosztami opłaty administracyjnej. Kopii przetwarzanych danych osobowych nie możemy wydać w przypadkach, gdy miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

W celu realizacji praw prosimy zwracać się do nas za pośrednictwem e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli nie będziemy mogli zweryfikować Pani/Pana tożsamości drogą elektroniczną lub jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, poprosimy Panią/Pana o przedłożenie dokumentu tożsamości w siedzibie Czech Airlines. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapobiec udostępnieniu Pani/Pana danych osobowych osobie, która podaje się za Panią/Pana.

Prawo do sprostowania

Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo żądania sprostowania bez zbędnej zwłoki niedokładnych danych osobowych. Można także zażądać o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

Jeżeli sprostowanie danych osobowych dotyczy naszego programu lojalnościowego OK Plus, sprostowania można w większości przypadków dokonać samemu w profilu osobistym na stronie www.okplus.cz.

W celu realizacji innych praw prosimy zwracać się do nas za pośrednictwem e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli nie będziemy mogli zweryfikować Pani/Pana tożsamości drogą elektroniczną lub jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, poprosimy Panią/Pana o przedłożenie dokumentu tożsamości w siedzibie Czech Airlines. Tylko w ten sposób możemy wykluczyć poprawienie lub uzupełnienie Pani/Pana danych osobowych na podstawie polecenia osoby, która tylko podaje się za Panią/Pana.

W niektórych przypadkach nie możemy dokonać sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Chodzi w szczególności o przypadki, gdy Pani/Pana dane osobowe podane na fakturze VAT są błędne lub nieaktualne (np. nazwisko panieńskie) a zgodnie z prawem mamy obowiązek archiwizowania faktury.

Prawo do usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez RODO to jedno z Pani/Pana podstawowych praw. Powodem usunięcia może być w szczególności to, że dane osobowe już nie są niezbędne do celu, do którego zostały zgromadzone, na przykład w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pełny wykaz przypadków, gdy można żądać usunięcia danych osobowych, można znaleźć w art. 17 ust. 1 RODO. Usunięcie Pani/Pana danych osobowych nie zawsze jest możliwe. Są to przypadki, w których przetwarzanie danych jest niezbędne w celu:

 • Korzystania z praw wolności wypowiedzi i informacji,
 • Wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z ustawodawstwem UE lub państwa członkowskiego, i któremu podlega administrator,
 • Wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, którym został powierzony administrator,
 • Ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W celu realizacji tego prawa prosimy zwracać się do nas za pośrednictwem e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli nie będziemy mogli zweryfikować Pani/Pana tożsamości drogą elektroniczną lub jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, poprosimy Panią/Pana o przedłożenie dokumentu tożsamości w siedzibie Czech Airlines. Tylko w ten sposób możemy wykluczyć, że nie wykonamy usunięcia Pani/Pana danych osobowych na podstawie polecenia osoby, która tylko podaje się za Panią/Pana.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na podstawie Pani/Pana wniosku ograniczymy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zwłaszcza w przypadkach gdy:

 • Powiadomi nas Pani/Pana o błędnych danych osobowych, na czas wymagany do sprawdzenia ich dokładności,
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żąda Pani/Pan ograniczenia korzystania z nich zamiast usunięcia,
 • Jako administrator nie potrzebujemy ich już do celów przetwarzania,
 • Zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania.

W celu realizacji tego prawa prosimy zwracać się do nas za pośrednictwem e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli nie będziemy mogli zweryfikować Pani/Pana tożsamości drogą elektroniczną lub jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, poprosimy Panią/Pana o przedłożenie dokumentu tożsamości w siedzibie Czech Airlines. Tylko w ten sposób możemy wykluczyć, że nie ograniczymy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie poleceń osoby, która tylko podaje się za Panią/Pana.

Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z powodu naszego uprawnionego interesu, można w każdej chwili zgłosić sprzeciw. Pani/Pana dane osobowe nie będziemy dalej przetwarzać, jeżeli nie udokumentujemy tego ważnymi uzasadnionymi względami, które przeważają nad Pani/Pana interesami.

W celu realizacji tego prawa prosimy zwracać się do nas za pośrednictwem e-mailaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli nie będziemy mogli zweryfikować Pani/Pana tożsamości drogą elektroniczną lub jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, poprosimy Panią/Pana o przedłożenie dokumentu tożsamości w siedzibie Czech Airlines.

Prawo do zawiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania

Ma Pani/Pan prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych. Zrobimy to automatycznie, za wyjątkiem przypadków, gdy sprostuje je Pani/Pan sama/sam (na przykład w danych podanych w swoim profilu w programie OK Plus) lub poinformowanie będzie niemożliwe albo wymagałoby niewspółmiernego wysiłku.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

RODO uprawnia również Panią/Pana do zażądania danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, i które:

 • Zostały nam przez Panią/Pana podane w celu zawarcia umowy, lub,
 • Na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dane osobowe jesteśmy zobowiązani przekazać w ustrukturyzowanym, zwyczajowo używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Może Pani/Pan również zażądać przekazania takich danych innemu administratorowi, jeżeli zostanie w należyty sposób ustalona osoba działająca w imieniu administratora i można będzie ją autoryzować.

Jednocześnie oświadczamy, że w Czech Airlines nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Chcielibyśmy wywiązać się ze swoich obowiązków, ale z powyższego wynika, że nie mamy niczego do udostępnienia lub przekazania, czyli obowiązek ten nie ma zastosowania wobec nas. Dziękujemy za zrozumienie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowanie

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo nie podlegania żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana. W Czech Airlines nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowania.

Aktualizacja zasad ochrony danych osobowych

ČSA aktualizują zasady ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z tego powodu co jakiś czas mogą one ulegać zmianie. Prosimy wszystkich naszych klientów o poświęcenie należytej uwagi tym zasadom.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych

Za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem ponosi odpowiedzialność spółka České aerolinie a.s. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Republice Czeskiej wykonuje Urząd ds. ochrony danych osobowych. Może Pani/Pan zwracać się do niego ze skargami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w spółce ČSA.

DPO

Aby spółka ČSA spełniła wszystkie obowiązki wynikające z RODO (GDPR), od dnia 01. 05. 2018 r. został mianowany Inspektor ochrony danych (Data protection officer). Jego zadaniem jest monitorowanie zgodności ČSA z GDPR i we współpracy z pracownikami ČSA jest Państwa kontaktem w spółce ČSA w zakresie pytań, komentarzy, skarg i dochodzenia praw dotyczących ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jan Hodek
K Letišti 1068/30,
Ruzyně, 161 00 Praha 6
Pytania, komentarze, skargi i dochodzeni praw dotyczących ochrony danych osobowych można także przesyłać za pośrednictwem tej strony.

Inne informacje

Przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na tej stronie.