Whistleblowing

České aerolinie (dále také jen „ČSA“) v souladu s § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádějí vnitřní systém pro podávání oznámení možného protiprávního jednání.

Oznámení je možné podat v písemné nebo ústní formě Příslušné osobě ČSA níže uvedenými způsoby:

  • Pro podání písemného Oznámení využijte on-line formulář dostupný zde, případně vytištěný formulář zašlete prostřednictvím poštovních služeb na adresu sídla ČSA, přičemž v takovém případě je nutné zásilku označit zřetelně nápisem „WHISTLEBLOWING“ (Off-line verze formuláře je k dispozici zde).
  • Pro podání ústního Oznámení kontaktujte Příslušnou osobu ČSA na mobilním telefonu uvedeném níže v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod.
  • Příslušná osoba ČSA oznamovateli na požádání umožní podat oznámení i osobně v sídle ČSA.
Kontaktní údaje Příslušné osoby ČSA:  Martin Vavera
  Mobil: +420 739 046 077
  E-mail: whistleblowing@csa.cz

České aerolinie vylučují příjímání oznámení od osob, které pro ČSA nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

V případě že je oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné a Příslušná osoba ČSA neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, je Oznamovatel oprávněn podat oznámení u orgánu veřejné moci na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.