Reorganizace

Informace pro klienty, jejichž let byl zrušen - často kladené dotazy

Mám letenku Českých aerolinií zakoupenou před 10.3.2021, můj let byl zrušen a ze strany Českých aerolinií mi nebyla poskytnuta refundace. Co mám dělat?
Svou pohledávku na refundaci za zrušený let si musíte uplatnit přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení Českých aerolinií.

Je na přihlášení pohledávky nějaký formulář?
Ano, přihlášku pohledávky musíte podat výhradně na formuláři přihlášky pohledávky k tomu určeném, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Kam se přihláška pohledávky posílá?
Přihlášku pohledávky zašlete Městskému soudu v Praze ke spisové značce MSPH 92 INS 3628/2021.

Jak lze přihlášku pohledávky Městskému soudu v Praze zaslat?
Pokud jste osobou, které se zřizuje datová schránka bez žádosti (např. obchodní korporace), musíte podat přihlášku pohledávky včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky Městského soudu v Praze nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
V ostatních případech (pokud nemáte datovou schránku ani uznávaný elektronický podpis) lze přihlášku pohledávky včetně příloh v listinné podobě ve dvojím vyhotovení zaslat poštou nebo zanést na podatelnu, a to na adresu:

Městský soud v Praze
Slezská 2000/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Do kdy musím přihlášku pohledávky podat?
Přihlášku pohledávky musíte podat do 10. 5. 2021. S ohledem na obrovské množství přihlášených pohledávek podejte přihlášku pohledávky co nejdříve tak, aby měl jak insolvenční soud, tak insolvenční správce, dostatek času všechny přihlášky pohledávek zpracovat. Brzké podání přihlášky pohledávky může přispět k plynulejšímu chodu insolvenčního řízení a případně i k dřívějšímu (byť částečnému) uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů.

Jaké jsou následky nepodání přihlášky pohledávky ve stanovené lhůtě?
K opožděně podaným přihláškám pohledávky insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Je někde dostupný vzor vyplněné přihlášky pohledávky?
Vzor vyplněné přihlášky pohledávky je dostupný zde. Jedná se pouze o vzor typické přihlášené pohledávky. Tento vzor však nelze bez dalšího použít při uplatňování veškerých pohledávek v souvislosti se zrušenými (event. zpožděnými) lety.

Jaké přílohy je třeba k přihlášce pohledávky připojit?
Obecně je třeba prokázat to, že jste si zakoupili letenku na určitý let, cenu letenky a také to, že let byl zrušen. K přihlášce pohledávky lze tedy přiložit např. potvrzení elektronické letenky, potvrzení rezervace a vyrozumění o tom, že let byl zrušen.

Na koho se obrátit s žádostí o pomoc s vyplněním přihlášky pohledávky?
Právní služby ve všech věcech jsou v České republice oprávněni poskytovat pouze advokáti. S žádostí o právní pomoc se obraťte na advokáta dle Vašeho výběru zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. S doplňujícími dotazy, žádostí o radu, jak vyplnit přihlášku pohledávky nebo jak uplatnit svoji (ať už jakoukoliv) pohledávku proti Českým aeroliniím a.s., se prosím neobracejte ani na insolvenčního správce ustanoveného v insolvenčním řízení Českých aerolinií a.s. (společnost INSKOL v.o.s., IČ 06953859), který bude Vaši přihlášku pohledávky přezkoumávat, a není Vám tedy oprávněn poskytnout právní pomoc, ani na insolvenční soud (Městský soud v Praze), který ze zákona právní poradenství neposkytuje. Na takové dotazy není kapacitně možné reagovat.

Právní upozornění:
Odpovědi na shora uvedené otázky jsou pouze obecně informativního charakteru a nelze je bez dalšího vztáhnout na všechny případy zrušených ani zpožděných letů. Není zde obsažen závazný výklad právních předpisů, k němuž jsou v konkrétních případech oprávněny pouze soudy. Společnost České aerolinie není odpovědná za jakékoliv použití informací shora uvedených třetími osobami a upozorňuje třetí osoby na skutečnost, že informace shora uvedené neslouží jako zdroj odborného poradenství a nenahrazují v žádném případě profesionální právní služby. Vzhledem k výše uvedenému neposkytují České aerolinie záruku, pokud jde o úplnost, přesnost a včasnost zde zveřejněných informací a neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným užitím těchto informací. Za správnost údajů, které věřitel v přihlášce pohledávky uvede, odpovídá tento věřitel.